Traductor :

martes, 15 de marzo de 2011

Por los japoneses


Causa gran dolor,  ver tantas ciudades devastadas, desparecidas, borradas de Japón. Si lo deseas, únete y eleva fervorosamente por ellos El Daimoku, su mantra supremo completo, con absoluto respeto y solidaridad.
Fonética:

NAM MYOHO RENGE KYO…
MYOHO RENGE KYO, HOBEN PONDAI NI, NI JI SESON JU, SAN MAI ANJO NIKI, GO SHARI HOTSU SHO, BUCHI AY JIN JIN MURYO, GOCHI AY MON NANGE NAN NYU, ISSAI SHO MON, HYAKUSHI, BUTSU SHO, FU NO CHI, SHO E SHAGA BUTSU ZO, SHINGON, HYAAKU SEN MAN, NOKU MUSHU SHO, BUTSUJIN GYO SHO, BUTSU MURYO DOHO, YUMYIO SHO JIN, MYO SHOFU MON, JO JU JIN JIN, MIZO UHO, ZUI GI SHO SETSU ISHU NANGE, SHARI HOTSU GO JO JU BUTSU IRAI, SHUJU INNEN, SHU JU HIYU, KO EN GONKYO, MUSHU HOBEN, INDO SHUJO, RYO RI SHO JAKU SHO E SHAGA, NYO RAI HOBEN, CHI KEN HARA MITSU KAI, E GU SOKU SHARI HOTSU, NYORAI, CHIKEN, KODAI JIN NON. MURYO MUGE, RIKI MU SHO E, SENJO GEDAS, SAN MAI JIN NYO, MUSAI JO JU ISSAI, MI ZO U HO, SHARI HOTSU NYORAI NO, SHUJU FUNBETSU GYO SES, SHOHO GON JIN NYUNAN, EKKA SHU SHIN, SHARI HOTSU SHU YO, GON SHI, MURYO MUHEN, MI ZO UHO, BU SHITSUJO JU, SHI SHARI HOTSU FU, SHUBU SETSU SHO E SHA GA, BU SHO JO JU, DAI ICHI KE U, NANGE SHI HO, YUI BUTSU YO, BUTSU NAI, NO KUJIN, SHOHO JISSO, SHO E SHO HO NYO ZE, SONYO ZE SHO, NYO ZE TAI, NYO ZE RIKI, NYO ZE SA, NYO ZE IN, NYO ZE EN, NYO ZE KA, NYO ZE HO, NYO ZE HONMAK, KU KYO TO, SHO E SHO HO, NYO ZE SO, NYO ZE SHO, NYO ZE TA, NYO ZE RIKI, NYO ZE SA, NYO SE IN, NYO ZE EN, NYO ZE KA,  NYO ZE HO, NYO SE HONMAK, KU KYO TO, SHO E SHO HO, NYOZE SO, NYO ZE SHO, NYO SE TAI, NYO ZE RIKI, NYO ZE SA, NYO ZE IN, NYO ZE EN, NYO ZE KA, NYO ZE HO, NYO ZE HONMAK, KU KYO TO,
MYO HO RENGE KYO NYORAI JURYO HON DAI JU ROKU JI GA TOKU BUR RAI SHO KYO SHO KOSSHU, MURYO HYAKU SEN MAN, OKU SAI ASOGI JO SEPPO KYOKE, MUSHU OKU SHUJO, RYO NYU O BUTSU DO NIRAI MURYO KO EDO SHUJO KO, HOBEN GEN NEHAN NI JITSUFU, METSU DO, JO JI SHI SEPPOGA, JO JU O SHI, E SHO JIN ZU RIKI RYO, TENDO SHUJO, SUI GON NI FUKEN SHUKEN GA METSU DOKO KYO, SHARI, GEN KAI AY RENBO NI SHO KATSU GO SHIN, SHUJO KI SHIN BUKU SHICHI JIKI E INYU NAN ISSHIN YO KEN BUTSUFUJI SHAKU SHIN MYO, JI GA GYO SHUSO KU, SHUTSU RYO JU SEN, GA JI GO SHUJO JO ZAI SHI FU METSU E, HOBBEN RIKKO GEN U METSU FU, METSU YO, KOKU U SHUJO, KUGYO SHINGYO SHA GABU OHI CHU E SETSU MUJO, HONYOTO FU MON SHI TAN NI GA METSU DO, GA KEN SHO SHUJO MOTSU ZAI, O KUKAI KO FU E GEN SHIN RYO GO SHO KATSU GO, INGO SHIN RENBO NAI, SHUTSU E SEPPO, JIN ZURIKI NYO ZE O, ASOGI KO JO ZAI RYO JUNSEN GYO YOSHO, JUSHO SHUJO KEN KO JINDAI KA SHO SHO JI GA SHI DO ANON TENNIN JO JUMAN, ONRIN SHO DO KAKU SHUJOU HO SHOGUN, HOJU TA KE KA SHUJO SHO YU RAKU SHO, TEN GYAKU TEN KU, JO SAY SHUGI GAKU U, MANDARA KE, SAN BUTSU GYO DAISHU GA JODO FU KI, NI SHU KEN SHO JIN UFO SHO KUDO, MYO ZE SHITSU JUMAN ZE SHO ZAI SHUJO E, AKU GO INNEN KA ASOGI KO, FU MON SANBO MYO SHO USHU KU DOKU NYUWA, SHICHI JIKI SHA SOKKAI KEN GASHIN ZAI SHI NI SEPPO WAKUJI E SHI SHU SETSU BUTSU JU, MURYO KU NAI KEN BUSSHA, E SETSU BUTSU NAN CHI GA CHI RIKI AYO ZE, EKO SHO MURYO, JUMYO MUSHU KOKU SHUGO SHO TOKU NYOTO UCHI SHA, MOTO SHI SHO GI TO DAN RYO YO JIN BUTSU GO JIP PUKO MYO E, ZEN HOBEN, E JI O SHI KO JITSU ZAI NI GON SHI, MU NO SE KA KOMOGA YAKU E SE BU, KU SHO KUGEN, SHA E BONBU TENDO, JITSUZAI, NI GON METSU E, JOKEN GA KO, NI SHO KYO SHI SHIN, HO ITSU JAKU GO, YOKU DA, O AKUDO CHU GA JO CHI SHUJO GYO DO, FU GYO DO, ZUI O SHO KA DO, E SES SHUJU HO, MAI JI SA ZE NEN E GARYO SHUJO, TOKU NYO MU JODO, SOKU JO JU BUSSHIN.
NAM MYOHO RENGE KYO
NAM MYOHO RENGE KYO

2 comentarios:

  1. Simplesmente maravilhoso recitar com os italianos o Daymoku. Feliz semana.
    Abraço
    Ana Maria

    ResponderEliminar
  2. Ana María, gracias por tu comentario. Si es maravilloso, me facilitó mucho acercarme un poco más a la pronunciación. Abrazo también para tí.

    ResponderEliminar

¡Gracias por tu comentario y tu alegría!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...